POSA
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu

Ruszyła nowa szata graficzna naszego sklepu! ❤️

Zapraszamy na promocję -15% na cały asortyment !

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie

 1. Postanowienia wstępne

 1. Administratorem danych osobowych jest firma POSA Krzysztof Szarafiński z siedzibą w ul. Turystyczna 1, 83-047 Nowa Wieś Przywidzka, posiadająca NIP: 6040211568 (zwana dalej „Operatorem”). Z Operatorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym lub drogą e-mailową na adres: [biuro@posa.com.pl].
 2. Operator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu: +48 781 763 466 lub adresem e -mail: [biuro@posa.com.pl].
 3. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Operatora danych osobowych podmiotów korzystających bądź reprezentujących podmioty korzystające z usług świadczonych przez Operatora w ramach serwisu internetowego w domenie posa.com.pl (zwanych dalej „użytkownikami”).  
 4. Operator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Operatora. Operator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Osoby odwiedzające mogą przeglądać strony internetowe w serwisie w domenie posa.com.pl prowadzonym przez Operatora bez rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

1) nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu Operatora);

2) nawiązywania relacji handlowych – współpraca z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu Operatora);

3) zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczenia usług przez Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Operatora, to jest marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) świadczenia usługi newsletter na zasadach określonych w regulaminie dotyczącym usług newsletter (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze dotyczących obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi).

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność nawiązania relacji handlowej lub skorzystania z usług.

 3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Operator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych użytkownika są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Operator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 2. Operator realizuje prawa użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych użytkowników i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
 3. Operator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Operatora ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych 

2) prawo sprostowania, 

3) prawo do żądania usunięcia, 

4) ograniczenia przetwarzania, 

5) przenoszenia danych, 

6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora, 

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego,

8) cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 

 1. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane w dowolny sposób, w tym poprzez wysłanie na adres e-mail Operatora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika. 
 2. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Operatora narusza przepisy obowiązującego prawa. 

 5. Odbiorcy danych

 1. Dane użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym. 
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 6. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika.
 3. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 4. Operator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na użytkownika. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Użytkowni może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy. Operator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do użytkownika, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na niego. 

 7. Pliki cookie

 1. Operator stosuje pliki cookie lub podobne technologie  (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Operatora w domenie posa.com.pl i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron.  Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 
 2. Operator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 3. W ramach stron internetowych w domenie posa.com.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:

1) niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron prowadzonych przez Operatora, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;

2) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

3) wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

4) funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;

5) reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Użytkownik przeglądający strony internetowe Operatora może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Korzystanie ze stron prowadzonych przez Operatora, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Użytkownik zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.
 3. Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych użytkownik może znaleźć tutaj:

1) w przeglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

2) w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

3) w przeglądarce Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

4) w przeglądarce Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 

5) w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl